主日证道:圣诞,基督开辟天地,博士复归乐园(太1:1-2)

奉圣父圣子圣灵的名,阿门。今天的证道经文是马太福音1:1-2,“1 当希律王的时候,耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷,说,2 那生下来作犹太人之王的在哪里?我们在东方看见他的星,特来拜他”。1Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, 2  λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ;1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, 2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him。感谢神的话语。

教会年历中有主显节(Epiphany,6 January),应用的就是这段经文。主显节中包含着一个西游记的故事,三个东方博士,孙悟空、猪八戒和沙和尚或三位“高等动物”,就是一群成了精的人,从东土启程向西天取经。这段经文可以交叉结构如下:1a与2的前后呼应(注意原文):“耶稣”与“他的星,特来拜他”;“生”与“生”;“伯利恒”与“东方”;“犹太”与“犹太人”,“时候”与“星”(创世记1:14-19);“希律王”与“犹太人之王”……中间聚焦(behold,看哪!)发生在地球中心、连接“东西文化”的新闻事件:“有几个博士从东方来到耶路撒冷”——耶路撒冷是中心。马太福音2:1-2也可以是创世记1-2章的浓缩版。起初神创造天地(创世记1章),然后为人类建造乐园(创世记2章);请仔细对观,你就能从这两节经文中看见这样的主题:圣诞,或第一回,基督开辟天地,博士复归乐园。看哪,你们这东方博士特来拜祂,圣诞快乐!

一、人物、事件、地点、时间(1a)

当希律王的时候,耶稣生在犹太的伯利恒。Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως;Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king。

1、人物:耶稣与希律王

耶稣是圣经启示的中心,而以扫-雅各或希律-耶稣这个关系,是圣经贯穿始终的历史线索。因此这半节经文的主要人物是耶稣和希律。中文翻译把希律放在文首,虽然文法上无可挑剔,但在神学上会失去重要的信息。实际上,Now when Jesus was born(现在耶稣降生),与创世记1:1中In the beginning God created(起初神创造)是平行的;而创世记1中的“地”与“伯利恒”也存在平行关系——“地”在创世记1章成了种植粮食养育万物的园子;而耶稣是从天上降到世上的粮——伯利恒即粮仓。基督耶稣是始,是终,是中心。上帝要藉着基督的降生重造天地。这一节经文也可以交叉结构:万王之王耶稣与世界之王希律前后对比,中间是两种冲突的空间(伯利恒)和时间(这些日子)。当然,在整段信息中,人物包括三个方面:耶稣、希律和博士,他们分别是上帝、魔鬼与人,或新人——神要把希律权势下的人拯救出来(马太福音2:12)

然后我们来认识希律,他代表世界的王和罪人。可以从三个角度认识希律,而主耶稣称之为希律的酵(马可福音8:15)。第一、英雄。希律这个希腊字Ἡρῴδης的基本含义就是英雄(heroic)。英雄统治及其罪恶,最初记在创世记6:1-5。伟人是神的儿子们与人的女儿们苟合的产物。伟人与希律平行,而挪亚方舟与基督平行。第二、以东。希律是以扫的后裔,先知书对以东人的审判都落在希律身上,这是对大儿子邪教的审判。而耶稣在肉身上是雅各的后裔。第三、罪犯。希律及其家族是一个犯罪的族类。这个名字在新约圣经中出现了44次,这是一些彻底败坏的罪犯。

新约圣经提到7位希律,其中6位是王。首先是大希律(Herod the Great),屠婴者。其子亚基老(马太福音2:22,Ἀρχέλαος,人民领袖;希罗底之父)。大希律的另一子即分封王希律安提帕(Ἀντίπας,like the father),他夺了兄弟腓力(Herod Philip 1)的妻子希罗底,杀害了施洗约翰, 要杀耶稣,戏弄和审判耶稣;耶稣称之为狐狸(马太福音14:1-12;路加福音9:7-9,13:31-32;23:6-15)。 另外一位希律腓力是以土利亚和特拉可尼地方分封的王(路加福音3:1),是撒罗米的丈夫。此外有两个人都叫希律亚基帕(Ἀγρίππας,Hero like),一是大希律的孙子(亚基帕一世,亚基老之子),他杀了使徒雅各,监禁彼得,被虫咬死(使徒行传12:1-2,23)。另一位是大希律的曾孙,亚基帕一世之子,即亚基帕二世,审判使徒保罗(使徒行传25-26)。“女希律”有四位:希罗底和她的女儿(马太福音14:6);土西拉(使徒行传24:24)以及百尼基(使徒行传25:23)。希律家族从始至终是基督和教会的仇敌。

人们一般注意希律家族统治的残暴性及其愚蠢,但从世界的标准看,希律也算是杰出的统治者和老一辈无产阶级革命家。尤其值得一提的是,希律是建殿者——基督的教会和希律的圣殿之间从此对垒。希律圣殿向上追溯到巴别塔,向下延至大罪人(帖撒罗尼迦后书2:3)。希律是犹太历史上最著名的建设者,他扩建了耶路撒冷的第二圣殿(又称希律的圣殿),修建了该撒利亚(Caesarea Maritima)的港口,建立马萨达与希律宫(Herodium)的城墙。这一点非常重要。因为这意味着希律和耶稣的冲突不仅仅是一场政治冲突,更是一场神学冲突,是两种宗教,两种教会的冲突。这场冲突从以扫和雅各开始,一直到假基督和不法的人、敌基督和假先知占据圣殿为止。当在这个背景之下思考主耶稣的话:“31正当那时,有几个法利赛人来对耶稣说,离开这里去吧。因为希律想要杀你。32耶稣说,你们去告诉那个狐狸说,今天明天我赶鬼治病,第三天我的事就成全了”(路加福音13:31-32)。

2、事件:耶稣基督降生

上帝以一个婴孩降生的方式进入世界。降生,γεννάω。这个字在新约圣经中出现了97次,仅在马太福音1章中就出现了41次。加上另外一个表示出生的字τίκτω,共44次。不过γεννάω这个字主要强调父母在婴孩儿出生中的作用,所以这个字是连接马太福音第一章的。同时,γεννάω指向生命的信息。如果是希律代表的是死亡和黑暗的权势,那么耶稣降生将生命赐给人类。γεννάω在这里是被动语态,γεννηθέντος。这个被动语态在强调天父的救恩计划和耶稣的降卑:“及至时候满足,神就差遣他的儿子,为女子所生,且生在律法以下”(加拉太书4:4)。这场降生在马太福音1章中有更详尽的记述。其中马太福音1:1-17讲耶稣肉身的来源,他是完全的人;马太福音1:18-25讲耶稣属天的来源,祂是完全的神。而在马太福音1:21-23中,提到了祂两个名字:“21 她将要生一个儿子。你要给他起名叫耶稣。因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。 22 这一切的事成就,是要应验主借先知所说的话,23 说,必有童女,怀孕生子,人要称他的名为以马内利(以马内利翻出来,就是神与我们同在)”耶稣这个名字让我们知道祂的使命是拯救;而以马内利让我们知道祂如何拯救我们——与罪人同在,为罪人死而复活。马太福音对耶稣降生的记述,没有路加福音那么详尽,这也显出对观福音的重要性了。

3、地点:犹太的伯利恒

耶稣降生的地点在伯利恒,或犹大的伯利恒。有两个地名都叫伯利恒(另一处在西布伦,约书亚记19:15,士师记12:8);因此这里特别说明是犹太的伯利恒,耶路撒冷向南5-6英里或10公里。伯利恒有另外一个名字叫以法他(אֶפְרָת,place of fruitfulness)。Βηθλέεμ,出自בֵּית  לֶחֶם,house of bread,实际上是两个字组成的,一个是面包或食物(לֶחֶם,bread, food, grain;297x),一个是房屋或圣殿(בַּיִת ,house,place,receptacle,home,family,body,inwards,temple;2,055x)。人们常常只注意食物这个概念,强调耶稣是天上将下的粮,这当然没有错。但是这个词组的核心概念是房屋、是圣殿,是教会。保罗不断讲“在基督里”,约翰说耶稣搭建帐幕在我们中间,使徒追问“拉比在哪里住”,以及门徒邀请复活的基督“请你同我们住下吧”,强调的都是这个概念。上帝要在基督里给我们一个家,一座城,与我们同居;上帝在教会里为我们摆设筵席(约翰福音6:55;马太福音26:26-28)。这是有生命之粮的殿堂和乐园,应该预表着教会。在旧约圣经中,这个词共出现了41次。

以法他或伯利恒首先和四位女子有关系。前三位女子在以法他的故事都是生子的故事。第一位是拉结,一位母亲为她的孩子(便俄尼,בֵּן–אוֹנִי,son of my sorrow;便雅悯,בִּנְיָמִין,son of the right hand)的出生献出了生命(创世记35:16-20)。第二位是路得。在路得记中伯利恒不仅是上帝供粮之地和拿俄米的故乡,也与一个孩子的降生有关(路得记4:11-17),这孩子叫俄备得(עוֹבֵד,serving),是大卫的祖父。第三位是迦勒的妻子以法他,历代志三次提到迦勒娶以法他生了户珥,而户珥是生来作长子的(历代志上2:19,2:50,4:4)。因此这三个孩子的名字分别指向基督的这三个职分:神子,义仆和长子。而三位女性预表着教会,特别是殉道着的教会。第四位女子是一个悲剧,士师记最后三章就是围绕以法莲山地的利未人娶了一个犹大伯利恒的女子为妾这个故事展开的,那是一场教会内战,妾也指向与世界行淫的教会。

其次,伯利恒这个名字这和四个男人有关。第一是犹大或犹大支派的一位少年人,利未人或祭司(士师记17:6-13)。正是从这个少年人开始,士师记四次重复了这个信息:那时以色列中没有王,各人任意而行(士师记17:6,18:1,19:1,21:25)。犹大支派是弥赛亚支派(创世记49:10),以色列人指着犹大支派期待弥赛亚的降临,而妾的悲剧更在等候新郎的救赎。第二位就是大卫,“大卫是犹大,伯利恒的以法他人耶西的儿子”(撒母耳记上17:12a);上帝差遣撒母耳在伯利恒膏立大卫作王(撒母耳记上16:1)。伯利恒故称大卫的城(路加福音2:4,11;撒母耳记上20:6),大卫的三个勇士,也曾冒死为大卫汲取伯利恒之水(撒母耳记下 23:14-17),这水应该出自雅各井(约翰福音4:6)。第三、大卫的勇士亚撒黑(עֲשָׂהאֵל,God-made),他因苦苦追赶仇敌而被用枪鐏刺入肚腹,甚至枪从背后透出仆倒而死(撒母耳记下2:10-32;约翰福音19:34)。第四、大卫的勇士伯利恒人雅雷俄珥金的儿子伊勒哈难(אֶלְחָנָן,God has been gracious)杀了迦特人歌利亚(21:15-22,应是另外一位非利士人中的迦特人歌利亚的哥哥,撒母耳记上17:4)。歌利亚(גָּלְיַת,splendour,伟光正)属伟人(רְפָאִים,giants, Rephaim,字义是狂傲,创世记14:5;参考נָפִיל,giants,the Nephilim,字义是撒谎,创世记6:4,民数记13:33)。亚撒黑仆倒,伊勒哈难全胜(历代志上11:26)。希律算是伟人的儿子,十字架真理是对伟人文化的胜利。

当然,伯利恒这个概念最终从上述两方面汇聚到耶稣身上。弥迦书5:2的预言众所周知:“伯利恒,以法他阿,你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来,在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古,从太初就有”。马太福音2:5-6引证的就是这节经文,东方博士熟悉圣经,用此见证耶稣基督的降生。值得注意的是,马太福音第2章也存在一个交叉结构,1-2节与22-23节呼应,其中大希律对应小希律,而伯利恒对应拿撒勒。一方面,耶稣是大卫的后裔,是万王之王;另一方面,耶稣是拿撒勒人,或拿细耳人——祂要把自己全然献上,借着死而复活拯救世人。

4、时间:希律王的时候

一般认为希律的统治时间在主前37年到主前 4年,这大致确定了耶稣诞生最可能的时间范围。一方面,耶稣降生是真实的历史事件;另一方面,圣经的确没有告诉我们耶稣降生更为具体的时间。ἐν ἡμέραις,in the days。“日子”在这里是复数,就是指希律作王这段时间。圣灵让我们瞩目的不是某个日子,而是这些日子。我们甚至可以这样思想:耶稣具体哪一天来到这个世界并不重要,重要的是他来拯救我们从希律王国中进入基督的王国。而希律作王从亚当之后一直是一个当下事件,在这个意义上,每一天都是圣诞节。当然,在耶稣诞生那段历史时间里,必有一些特别的预备。中国读者可以大致找出希律时代的中国君王:汉武帝、汉宣帝、汉元帝、汉成帝、汉平帝、孺子婴、王莽等;而特殊的历史事件包括张骞、霍去病、常惠、解忧公主、班超、甘英以及河西四郡(武威郡、张掖郡、酒泉郡、敦煌郡)以及前西域都护府(管辖36-48国)的设立等。在世界范围内都存在预备道路的迹象;而在个人和耶稣相遇的生命史中,也一定一定存在同类见证。上帝会在祂认为合适的时间,在旷野开道路,在沙漠开江河,修一条大道,将你和基督连接起来。所谓合适的时间,大约就是希律家族最黑暗最邪恶地统治你的时候。

二、博士、东方与耶路撒冷(1b)

有几个博士从东方来到耶路撒冷。, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα。behold, there came wise men from the east to Jerusalem。

在这段经文中,上帝开通的道路通往人类的几个博士。ἰδού,看哪!这个字的意思是:全体人类请注意!圣灵呼喊人类注意这个重大事件,即东方博士来朝拜耶稣。ἰδού在新约圣经中第一次出现在马太福音1:20,ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου,behold, the angel of the Lord;看哪,主的使者!而东方博士也是主的使者。天使找到约瑟(马太福音2:13重复了这个句子),博士找到耶稣,这都是重大新闻。这个事件之所以是一种神学新闻,至少有三个方面的新闻价值。或者说,圣诞给人类带来三件奇事。第一、博士朝拜耶稣;第二、东方博士朝拜耶稣;第三,东方博士到耶路撒冷朝拜耶稣。这几个字被很多人称为奥秘,因为不知东方何处,博士是谁。但这恰恰是圣经的伟大之处:圣灵不要我们关切人是谁,因为这不是最重要的;但是借着“东方”和“博士”本身所传递出必要的信息,才是我们应该重视的。释经往往误入歧途。

1、博士

我们先看第一个问题,博士来朝。不是三个博士,也不是几个博士,μάγοι只是复数,更当翻译为众博士;很多博士,各种博士——东方所有的高人,乐园以外所有的罪魁。μάγος这个希腊字在新约圣经中共出现6次,其中4次在马太福音第2章,中译为博士,英译多为wise men,大意是智慧人,术士、哲士(但以理书1:20,2:12,5:11等)。上帝要在废掉人类的智慧,使之都顺服基督(以赛亚书29:14;哥林多前书1:19;哥林多后书10:5)。另外两次在使徒行传13:6和13:8,中译“行法术的”,英译sorcerer。很多学者倾向于将巴耶稣在道德上妖魔化,这可能是错误的。巴耶稣更可能是希腊文明意义上的“科学家”,他恰恰代表了今天仇恨基督教的科学理性主义思潮。实际上使徒行传中的博士和马太福音中的博士正好对应,这是西方的博士和东方的博士的对应,区别仅仅是后者悔改了。博士也是圣殿被毁之后人类世界的精神领袖,文化伟人,他们同时统领庙堂,而其背后站着魔鬼(使徒行传13:10)。所以请特别注意新约圣经中东西两地博士的交叉信息,所罗门圣殿被毁之后,全世界进入了博士时代或轴心时代。

要理解这个字的真正含义,应该追溯它的原文。这个字对应的希伯来词是רב  מג,出现在耶利米书39:3和39:13,中译拉墨,英译Rabmag,都是音译。因为רב  מג对希伯来人来说也是是外来语,应该出于波斯的阿维斯陀语(Avestan)。最早可能是指Zoroastrianism中的祭司阶层,他们主要活跃在圣殿之后被掳世代的巴比伦和波斯宫廷中。这是世俗意义上的君王、祭司和先知(术士、天文学家以及远东圣人等)。换言之,博士可以同时代表政治权力、宗教权力和知识权力,也对应了博士所进献的三种礼物(黄金,乳香,没药;参考以赛亚书60:6)——在基督降生中,真正君王、祭司和先知的权柄全部回交。教会中一直有一种传统,认为博士是东方的三位君王(The Three Kings;诗篇68:29,72:11)。乳香是献祭给神的,而没药常用来膏抹死者。也可以将这三种礼物对应天国、教会和阴间,正如马太福音28:18-20。但是,仆人弥赛亚这个观念是东方和释经所没有的,因此他们寻王误入耶路撒冷。

教会传统中关于东方博士有很多说法,其中叙利亚教会甚至认为他们不是三位,而是十二位。也有人说这“三位博士”分别代表闪、含和雅弗的后裔或三大人种或三块大陆(因此相关艺术作品中常有一位黑人博士)。甚至有人给这三位博士取了名字,其中一种说法是:波斯学者或君王Melchior,印度学者或君王Caspar,巴比伦或阿拉伯学者或君王Balthazar。这个传统可以追溯到主后500左右的亚历山大。而东方的叙利亚教会则名之Larvandad,Gushnasaph和Hormisdas,基本上认定他们都是波斯人。伊索比亚教会的命名是Hor,Karsudan与Basanater;而亚美尼亚的命名是 Kagpha,Badadakharida和Badadilma。另外有人认为三位博士分别代表20、40和60岁年龄的人。而Shrine of the Three Kings at Cologne Cathedral也值得注意,那是一种金牛犊。这诸般的努力都是偏离圣经真理的——因为他们是谁根本不重要,正如福音书的作者都谦卑隐藏了。圣经要我们瞩目基督,不看任何人。但教会同样不能免俗,如同夏娃——神禁止的那棵树,人偏偏要热火朝天。

2、东方

“东方”这个概念也遭遇了同样的命运——教会不去关切圣经这个字本身清清楚楚的含义,反而倾力贪求东方到底是哪里。马可波罗肯定的告诉世人,东方的博士来自saveh persia(Sāveh Persian),该城在Markazi Province of Iran,大约Tehran西尼100公里处。他自称在伊朗这座古城中看见了三位博士完好无缺的身体(Marco Polo, Polo, Marco, The Book of the Million, book i.)。另外一种说法是(John of Hildesheim),博士们启程于丝绸之路上的佛教中心Taxila(塔克西拉,在巴基斯坦,东经 72º49′ 北纬 33º34’)。波斯帝国和希腊帝国都统治过该城,据说主后46年使徒多马曾拜访当地并会见波斯国王;中国玄奘于七世纪也造访过此地。祭司王约翰(Prester John)也被视为是博士的后裔。也有人认为他们来自印度,甚至中国。

但创世记中的东方实际上有两种含义。第一、东方之民基本上是背叛上帝的罪人和渐行渐远的浪子(创世记3:24,4:16,11:2)。起初上帝把亚当带到东方,又因他的罪将他赶往东方;如今是把罪人亚当从东方带回。亚当在东方不思故国,在那里“嘚瑟”成了博士。东方代表罪人之地,外邦人之地。人归东土,这至少有三大新闻:高人不过是罪人;耶稣来要找罪人,而不是义人;罪人回归,而犹太人仍不认罪,也不认主。因此现在东方人起来在定耶路撒冷的罪。这是一场翻转:在后的将要在前,小儿子好过大儿子,税吏要高于法利赛人。在四福音书中,与东方博士呼应的是西方博士,就是希腊人,最后他们也要来朝拜耶稣(约翰福音12:20-21;另参以赛亚书2:6)。西方和东方的外邦人,一同起来定了犹太人不信的罪。不仅如此,耶稣降生和受难,就这样吸引万民归向祂,从东方的波斯印度和中国,到西方的希腊罗马和众海岛。另外值得强调的是,四福音书中只有马太记载了东方博士来访的故事,原因之一是马太作为税吏,更敏感基督和罪人之间的救恩关系。第二、创世记中亚伯拉罕从东方进入应许之地。博士们应该经历了或部分经历了亚伯拉罕当年从迦勒底的吾珥到迦南的路线。当年亚伯拉罕是从死地出发的,而且也是仰望灿烂的星空、凭着信心前往迦南(创世记13:16,15:5)。与此相关,有一种可能性,亚伯兰的父亲他拉就是博士(约书亚记24:2)。

但是如果把马太福音1-2章连接在一起,我们就能看见一个“三维空间”,而耶稣位于这三维的中心与终点。第一个维度是历史或时间(马太福音1:1-17),耶稣是历史的总结或时间的目的。第二是天国或灵界(马太福音1:18-25),耶稣位于天国和世界的切点上,也是圣灵指向的对象,天使服役的主;第三是地理或空间(马太福音2:1-23),包括东方和埃及两个方向,而这两个方向实际上是旧约历史的浓缩——亚伯拉罕从东方启程,以色列人下埃及出埃及,以及以色列人被掳并从东方回归。这也见证了这个真理:旧约的总结就是基督,为耶稣作见证的就是这经。不仅如此,在最后的这个空间维度上,分布着伯利恒,耶路撒冷和拿撒勒三个坐标,这三地构架出耶稣的基本生平。东方这个概念本身也让我们看见这样的信息:上帝要在基督里重建伊甸园。整卷圣经第一次提到东方是创世记2:8,“耶和华神在东方的伊甸立了一个园子,把所造的人安置在那里”。东方这个概念带领我们返回历史的起点,回到起初;起初上帝向东建立乐园,如今在基督里将乐园从东带回,而这同时指向基督复临(马太福音24:27;启示录7:2,16:12)。而圣诞快乐之快乐,最早就是伊甸——עֵדֶן,pleasure,delight(诗篇36:8)。

3、圣城

人归耶路撒冷,人要回家,复归乐园。ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα,they came from the east into Jerusalem,他们从东方进入耶路撒冷。这一幕几乎就是创世记3:24的反转。从saveh persia到耶路撒冷大约行程有3个月。这场回归在创世记中也有预备——以撒和雅各都是去东迎娶了他们的妻子。博士们回家要穿越四面转动发火焰的剑,大约相当于千里沙漠。先知书,特别是以赛亚书一再预言了这场回归,耶路撒冷是人类的地理中心,也是神学中心;是救恩历史的起点,也是救恩历史的终点(使徒行传1:8;启示录21:2)。而耶路撒冷的意思就是平安,Ἱεροσόλυμα,set ye double peace。人类灵魂在寻找属天的平安,而在属天的耶路撒冷之外没有真正的平安。耶稣被称为和平的君,这是信仰的真正目的:与神和好。双重的平安:与神和好,彼此和睦。耶稣复活首先向门徒问安(愿你们平安,马太福音28:9;路加福音24:36;约翰福音20:19,21,26);使徒书信最终都是平安和问安,宗旨在此。圣诞夜是平安夜。博士寻找平安,没有一位博士平安。这是“傻博士”起来寻找基督的良辰;而伯利恒之星是真正的“博导”。

不仅如此,上帝的儿女从万国回归耶路撒冷,也预示着末世到来,天国的开端。所谓末世,所谓“成了”,就是说救主已经降临了,从今以后,人类不需要再徒劳地寻找别的的救主,只是进入教会守望基督复临就可以了。这一点正如路加福音16:16所说的,“律法和先知,到约翰为止。从此神国的福音传开了,人人努力要进去”。进去,就是进入主的筵席,进入耶路撒冷,they came from the east into Jerusalem(对照创世记3:24)。

当然,耶稣没有降生在耶路撒冷,反而降生在伯利恒,又定居加利利,被称为拿撒勒人。耶稣并非出于“帝京”,或首善之区。这一点显然出离于博士们的预想;这也应验了以赛亚书53:1 的预言,人按自己的传统不可能找到弥赛亚。上帝并不在人认为祂应该在的地方,上帝不是人所定义的上帝——耶稣降卑于伯利恒的马槽。但是,耶稣“殉道”或得胜于耶路撒冷,也从那里复活升天。于是我们在基督里仰望新耶路撒冷的降临。这是耶稣对耶路撒冷或希律占据的耶路撒冷的观点:“耶路撒冷阿,耶路撒冷阿,你常杀害先知,又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女,好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下,只是你们不愿意”(马太福音23:37)。天国的君王要死在耶路撒冷。然后使徒们在耶路撒冷守望着新耶路撒冷(路加福音24:50-52;使徒行传1:4-14)。博士们的方向是颠倒的,他们最初追找的仍然是荣耀的上帝,而不是受难的上帝;但是,基督是通过受难荣耀上帝并进入祂的荣耀的。

三、祂在哪里?那个王,那个第三者(2)

2说,那生下来作犹太人之王的在哪里?我们在东方看见他的星,特来拜他。, 2  λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ;2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him。

1、祂在哪里

圣灵所兴起的人“惊为天人”。东方博士代表人类在寻找,他们是寻找的人,他们找到了。博士在人类地理中心就这一句话引发全球政治地震:“那生下来作犹太人之王的在哪里?”这话是什么意思呢?一方面,Where is he?祂在哪儿?另一方面,这个祂是谁?“15耶稣说,你们说我是谁?16 西门彼得回答说,你是基督,是永生神的儿子”(马太福音16:15-16);“彼拉多就对他说,这样,你是王吗?耶稣回答说,你说我是王。我为此而生,也为此来到世间,特为给真理作见证。凡属真理的人,就听我的话”(约翰福音18:37)。

这个终极追问首先让人反省自己身在何方。这个问题如同当年伊甸园里的凉风:“8 天起了凉风,耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音,就藏在园里的树木中,躲避耶和华神的面。 9 耶和华神呼唤那人,对他说,你在哪里。10 他说,我在园中听见你的声音,我就害怕。因为我赤身露体,我便藏了。(创世记3:8-10)。其次,这个追问具有否定一切偶像的意义——你们的王不是你们的王。犹太人拜错了王,因此陷入偶像崇拜之中。第三、废掉一切君王,砸烂一切偶像,拆毁所有丘坛。而且耶稣不是要作一般的王,而是“作犹太人的王”。1节中的犹太(Ἰουδαία)是指犹太地;2节中强调的是犹太人(Ἰουδαῖος)。这一方面宣告耶稣是弥赛亚,另一方面直接针对了希律。希律不是犹太人的王,尽管他统治着犹太人。假基督都是不合法的;而假基督及其仆从自己对这个事实心知肚明。因此只要有人喊第一声王在哪里,世界就崩溃了。希律屠婴不过是假基督的“正常反应”而已——一切凶残出于那场篡夺和坚持的假冒。亚当不安。耶路撒冷本意是双重的平安, 但真理首先带人进入双重的不安:“希律王听见了,就心里不安。耶路撒冷合城的人,也都不安”(马太福音2:3)。亚当起初因这个问题害怕而躲藏,但希律要起来杀君弑父。全世界的希律和全世界的人民都有理由因为圣诞而惶惶不安。就希律而言,他们的合法性被彻底铲除,君王成了假基督。你们根本没有权力像基督一样统治人民。就人民而言,像顺服上帝一样顺服权力和朝拜各种偶像,等于一直与之行淫,等于认贼作父,等于畜生不如(以赛亚书1:2-4)。那一天皇帝的新衣被扒下来,只是人民也没有资格哄堂大笑——每一个地球人不过是大大小小的皇帝,穿着无花果树的叶子,威权主义于各自的动物丛林。但是人类不安。

耶稣死难之后,这个问题再一次悬于人类的上空:Where is he?这个追问最初就是给人类第一个婴孩儿或凶手的:“耶和华对该隐说,你兄弟亚伯在哪里?他说,我不知道,我岂是看守我兄弟的吗?”人类杀了上帝的儿子,用石头将他堵在坟墓里;人被这个问题追逼到现代,只能嚎叫“上帝死了”。但这个事实一直在那里:“14 你们弃绝了那圣洁公义者,反求着释放一个凶手给你们。15 你们杀了那生命的主,神却叫他从死里复活了。我们都是为这事作见证”(使徒行传3:14)。世人为什么恨教会呢?因为教会就是这个问题:Where is he?

2、生下来

不仅如此,博士们宣告,祂已经来了,而且生而为王;你们都要起来去寻找祂,信靠祂。生,τίκτω,这个字在新约中出现了19次,基本含义是出生;如果γεννάω更强调怀孕和生命形成的阶段,τίκτω则更强调生命已经落地(马太福音1:21,23,25)。耶稣是“完全的人”。这进一步让人不安。希律和人民不明白这是什么意思,只能想到这是一种政治颠覆。人理解的王和王中王如此不同。博士宣告基督降生的消息也是呼喊世人起来,离开旧的偶像,寻找新的王和真正的王,如同寻找自己失落的生命。这当然也意味着世人既定的生活和安逸的传统以及习惯都要被粉碎。这对世界里的既得利益者和未得利益者都是一种否定和挑战。基督降生对人的否定至少包括三个方面

第一,已经得到的毫无价值。那些偶像变得一钱不值,你要重新再奔前程。权力、地位、敬虔、名声和幸福都是毫无意义,你仍然站在日出之前的黑暗中。你自以为什么都有了,但实际上你更加一无所有:你比别人多的只是罪恶,你比别人富裕的只是无知。人类处于真正的启蒙时代。法国启蒙运动推翻了希律,但让每一个自己成为希律。这是一场更狡猾的欺骗和试探,启蒙的结果只是更黑暗的瞎眼:“但如今你们说,我们能看见,所以你们的罪还在”(约翰福音9:41)。第二、即将得到的毫无价值。“那生下来作犹太人之王的”,意味着无论世人怎样拼搏,王的人选已经定了,朝向王者气象的理想和奋斗毫无价值。第三、否认基督毫无意义。人的不信不能废掉神的信。千百年来,否定和弯曲基督的努力浪催不已,但基督仍然坐着为王。耶稣降生也让那些借口上帝不在场和无所不在的人无可推诿:耶稣来了,真实地生在伯利恒,住在教会中。祂就在那里,你别无选择。不相信基督真实临在,只是宣称基督理论上在场的神学,其真实目的和最终后果,就是否认“生下来”这个事实,以便道成肉身变得毫无意义。然后他们就可以心安理得继续住在过去之中。但这是谎言。

路加福音特别强调耶稣降生的时候客栈里没有地方,约翰福音强耶稣回到自己的地方但自己人却不接待祂:光照在黑暗里,黑暗却不接受光。但耶稣仍然生下来了。撒拉、利百加、拉结的不能生育不能阻止新生命的降生,哈曼的种族灭绝和希律屠婴仍让不能阻止耶稣的降生,一切将基督的教会“消灭于摇篮”的诡计也都这样破产了。不过马太福音2:11特别提到“进了房子”,这房子(οἰκίαν)应该 不是路加福音中的马槽之地(参考马太福音5:15,7:24等)。因此,把牧羊人和博士放在一个场景下圣诞画面是不符合圣经的,博士出现的要晚些。此时耶稣可能已经两岁了(马太福音2:16;出埃及记40:17;民数记1:1耶利米书28:3,11;另参使徒行传28:30)。相对来说,马太福音的圣诞故事更充满了君王的荣耀,这是胜利的圣诞节(提摩太前书3:16)。

3、祂的星

耶稣生下来了,祂降生在我们中间,他们看见了,他们看见了(马太福音2:10-11)!这个看见是对眼睛明亮或瞎眼历史的翻转(创世记3:7)。千万年来,博士们真的看见了大光,人类进入黎明。耶稣降生是天地共享的福音,于是有星出现。首先,星光就是光的见证,让黑暗和死荫中的人看见基督的光。这世界是暗夜,基督是光。而没有光的引导,我们自己找不到耶稣。

其次,星体让我们认识到耶稣也是完全的神:“诸天述说神的荣耀,穹苍传扬他的手段”(诗篇19:1)。雅各之星最早是由巴兰宣告的:“我看他却不在现时。我望他却不在近日。有星要出于雅各,有杖要兴于以色列,必打破摩押的四角,毁坏扰乱之子”(民数记24:17)。巴兰的预言借着但以理等人的活动,可能影响或启发了东方的博士们,使他们得以密切注意和追踪天象,直到伯利恒。很多资讯试图从天文学的角度论证伯利恒之星的可信性,但我们还是以经解经。启示录12中谈到了圣诞中的天象:“1天上现出大异象来。有一个妇人,身披日头,脚踏月亮,头戴十二星的冠冕。 2 她怀了孕,在生产的艰难中疼痛呼叫。3 天上又现出异象来。有一条大红龙,七头十角,七头上戴着七个冠冕。 4 它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一,摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前,等她生产之后,要吞吃她的孩子。5 妇人生了一个男孩子,是将来要用铁杖辖管万国的(辖管原文作牧)。她的孩子被提到神宝座那里去了”(启示录12:1-5)。

第三、上帝造星是为了“分昼夜,作记号,定节令,日子,年岁”(创世记1:14)——从此,人类要出黑暗进入光明;从此,新纪元开始了。“在东方”(ἐν τῇ ἀνατολῇ)也可以翻作“正在升起”(at rising)。这可以回答海子的问题:你说的曙光是什么意思。伯利恒之星也让我们明白,为什么创世记第一章中先有光,然后才有光体。正如先有基督,然后才有伯利恒之星,然后才有我们的黎明。另外可以参考以赛亚书60:1-5,其中以赛亚书60:1中的“你的光”与马太福音2:2中的“他的星”,应该是完全平行的。

4、特来拜祂

人类找到基督之后的生活是敬拜的生活或教会的生活。καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ,特来拜他。动词προσκυνέω在这里用作不定式,表示“来”(ἤλθομεν)的目的是崇拜,这是对神的崇拜(马太福音28:17)。我们来就耶稣有两大目的。第一、前来崇拜。人之被造意味着人是崇拜创造者的存在。世人对崇拜有很多误解。罪恶累累的崇拜是私意崇拜(歌罗西书2:23)。偶像崇拜的尽头是高处不胜寒的绝望。人的不安归根结底是一个崇拜着的人找不到崇拜的神,或因为崇拜偶像而屡陷失望和失丧之中。这种不安和饥渴,一直要等到基督降生并单单崇拜基督才能医治和满足。第二、崇拜祂。祂是我们唯一崇拜的对象。一方面,这段经文清楚地让我们离开三大偶像:希律、黄金乳香和没药、星辰。另一方面,只有崇拜真神才是生活的目的,圣诞解决了这个根本问题。另外,崇拜生活也是一种献祭的生活。所谓献祭,就是你要有一种为之奉献和牺牲的目标,而那个目标是唯一配得的,是值得的;而且你要把最好的献给祂。

人生的意义在“特来拜他”,这个概念也把我们带入教会,并进入圣礼型教会。一方面,教会是什么。教会是神所设立和悦纳的崇拜。圣诞也是教会历史的开端,我们看见了基督,祂要借着教会崇拜与我们同在。另一方面,你来教会到底是为了什么。我们进入教会只是为了崇拜,不是为了表演和其他世俗目的;只是为了崇拜基督,不是为了看人;我们献祭是为了基督,不是为了任何人。感谢这个伟大的祂,这个神圣的第三者,这个解放的第三者——唯有祂,可以将我们从第二人称的地狱和第一人称的炼狱中拯救出来。特来拜祂告别内战,也告别自怜;特来拜祂是彼此相爱的基础与保障。哥林多前书13章中爱的颂歌和以弗所书第4章所教导的穿上新人,都是以特来拜祂为前提和归指的。这是几个东方博士,他们因为降卑自己,因为这个共同的目标,才能彼此相爱,同行天路。如果他们在路上争论我是谁,如果他们互相论断,他们不可能到达圣诞节。但是,博士们彼此不是生活的目标,那生下来作王的基督才是目标。因为特来拜祂,所以圣诞快乐。

亲爱的弟兄姐妹,圣诞快乐。人都在寻找快乐和幸福,但无往不生活在痛苦之中。“特来拜他”圣诞快乐乃是快乐之本。人在上帝面前谦卑下来就快乐了(שָׁחָה,创世记18:2);人找到真正属于自己的位置就回家了。一方面,全世界让我们不快乐的人和事都被抛在沙漠和大河另一边了。另一方面,崇拜基督与神和好,就快乐了:“10 他们看见那星,就大大地欢喜。11进了房子,看见小孩子和他母亲马利亚,就俯伏拜那小孩子,揭开宝盒,拿黄金,乳香,没药为礼物献给他”(马太福音2:10-11)。这快乐是因为看见了基督,因为俯伏拜那小孩子,并因此开始奉献和奉献的爱。这星也是教会。这是主的话语:“14你们是世上的光。城造在山上,是不能隐藏的。15人点灯,不放在斗底下,是放在灯台上,就照亮一家的人”(马太福音5:14-15)。所以,亲爱的弟兄姐妹,愿新的一年里,你们都是伯利恒之星,照亮所有从东方通往基督的旷野,将更多的人带进伯利恒:各位弟兄姐妹,圣诞快乐!

任不寐,2015年12月27日

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。